Sunday, 11 September 2011

~pendemokrasian pendidikan~ benda buat saya tidur jam 3.00 cehhhhh bikin stress saja~

““Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang mencipta (sekalian makhluk, Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan.” (Al-Quran, Al-Alaq:1-4)”
            Menyingkap kronologi sejarah Islam, wahyu pertama yang diperolehi oleh Rasullulah SAW ialah penekanan kepada aspek prospektif kepentingan ilmu. Maka ilmu merupakan satu hal yang perlu dititik beratkan secara total. Sementelah mengetahui kepentingan ilmu sebagai asas sebuah ketamadunan yang tinggi, penerapan ilmu seharusnya diterapkan kepada keseluruhan masyarakat secara bersepadu, tanpa mengira bangsa, agama, geografi, status sosial dan sebagainya. Dalam usaha mencapai misi kudsi wawasan 2020, penerapan kepentingan ilmu haruslah dilakukan agar mampu melahirkan modal insan selaku pelapis kepada kekuatan negara yang berminda kelas pertama serta seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual seiring dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menurut Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohammad,
“Dalam pembangunan sumber tenaga manusia, kita tidak harus mengabaikan separuh jumlah penduduk kita, yakni golongan Bumiputera. Jika golongan ini tercicir, jika perkembangan-perkembangan yang ada pada mereka tidak diperkembangkan, jika mereka dibiarkan menjadi rintangn terhadap pertumbuhan kebangsaan, maka kemajuan kita pastilah pincang”
(Malaysia Melangkah kehadapan, hal.21-22)
Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengubah satu dasar pendidikan untuk penambahbaikan sistem pendidikan Malaysia dengan memperkenalkan dasar “Pendemokrasian Pendidikan” yang berteraskan kepada perkataan demokrasi yang membawa kepada maksud yang doktrin iaitu asas penentuan bukan sahaja pembentukan kerajaan tetapi juga sebagai rangka budaya pentadbiran sesebuah negara. Konsep demokrasi merupakan asas dan premis kepada pendemokrasian pendidikan.
Pendefinisian konteks pendidikan dalam prospektif negara Malaysia berteraskan kepada konsep yang telah diungkapkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK):             
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”
(Akta pendidikan, 1996)  
Bedasarkan kepada definisi diatas, pendemokrasian dapatlah dikonotasikan sebagai prinsip-prinsip dan hak-hak sosial masyarakat manakalam pendidikan pula ialah proses untuk mendidik dan memberi didikan untuk menyemai sifat kemanusiaan disertai nilai-nilai murni dalam diri setiap individu khasnya modal insan negara. Tuntasnya, pendemokrasian pendidikan dapat ditakrifkan sebagai persamaan hak yang sama rata terhadap proses dalam pemerolehan, pengajaran dan pemelajaran pendidikan yang disediakan oleh sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara.
Konsep Pendemokrasian Pendidikan
Tunggak utama dalam konotasi pendemokrasian pendidikan ialah persamaah hak yang sama rata bagi setiap individu dalam proses pendidikan atau dengan bahasa yang lebih mudah proses pendidikan untuk semua. Dalam mencapai misi kudsi merangka pendidikan yang dapat menjamin kepada pembentukan modal insan yang mampu menggalas tanggungjawab mencapai negara maju tahun 2020, konsep pendemokrasian pendidikan ini perlulah diperlihat dari skop yang lebih luas dengan memperincikan dari segenap apsek.
Pertamanya, pendemokrasian pendidikan bukannya hanya menjurus kepada pendemokrasian sahaja tetapi persamaan hak serta keterbukaan peluang yang sama rata dalam mendapatan pendidikan yang bermutu. Maksdunya, setiap individu di negara Malaysia berhak mengikuti proses dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu serta berkualiti. Intiharnya, pendemokrasian pendidikan ini berkait rapat dengan peluang serta mutu keseluruhan proses pendidikan dan melibatkan seantero masyrakat.
Keduanya, pendemokrasian pendidikan bukanya berasaskan kepada persamaan hak dan peluang untuk mendapatkan pendidikan sahaja sebaliknya, peluang dan hak yang sama kepada setiap individu untuk mmperolehi pendidikan yang berkualiti. Dengan erti lain, sebarang diskriminasi atau perbezaan tidak boleh diwujudkan terhadap mana-mana peringkat masyarakat dari aspek peluang dan mutu dalam perlaksanaan sistem pendidikan di negara. Penggilapan bakat serta potensi yang terdapat pada setiap individu haruslah di lakukan secara total berterusan untuk mengelakkan keciciran. Menurut Nor Aziah Binti Alias dan Azni Zain binti Ahmed (1995), pendidikan seharusnya merangkumi dan terbuka kepda segenap lapisan masyarakat, bukan sahaja dari aspek geografi, bahkan dari segi golongan jenis  dan sektor ekonomi.
Justeru itu, sistem pendidikan di Malaysia perlulah memastikan tiada mana-mana golongan di negara ini yang tercicir daripada proses untuk mempperolehi pendidikan yang bermutu sekiranya tidak mahu terdapat kepincangan untuk mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahawa, pendemokrasian pendidikan dapat dikonotasikan dalam erti kata yang lebih ringkas dan mudah. Ialah keupayaan dan kemampuan sistem pendidikan negara dalam menyediakan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang bukan sahaja luas tetapi juga adil dan saksama serta bermutu untuk semua lapisan masyarakat.
Kepentingan Pendemokrasian Pendidikan
Peranan dasar pendemokrasian pendidikan sebagai wahana dalam merapatkan  pendidikan sekarang terdapat satu jurang yang besar antara sekolah luar bandar dan sekolah bandar baik dari aspek pretasi, kemudahan peralatan pembelajaran, infrastruktur dan bilangan tenaga pengajar. Faktor geografi yang di pendalaman sering menjadi faktor pelajar luar bandar sering di nak tirikan dan selalu menghadapi masalah kekangan dalam pemberolehan maklumat. Guru dan sekolah dijadikan satu-satunya sumber untuk pelajar luar bandarmendapatkan maklumat sehingga melahirkan pelajar yang ibarat katak bawah tempurung kerana tidak mampu berfikir secara luas dan inovatif seiring dengan isu semasa. Dasar pendemokrasian pendidikan ini ibarat penawar dalam mecungkil dan menggilap pelajar yang jauh di luar bandar. Kelengkapan penyediaan infrastrukur dan kemudahan pembelajaran serta tenaga pengajar mahir yang mencukupi  akan melahirkan pelajar yang mampu mencerna otak untuk berfikir secara induksif dan komprensif. Sekiranya penyediaan kemudahan pembelajaran dari segala aspek disamakan secara rata dan total masalah jurang prerasi pendidikan luar bandar dan bandar dapat diatasi serta ketaksamaan oleh setiap pelajar dalam menikmati pendidikan akan dapat dikecapi. Justeru itu, pendemokrasian pendidikan dapat dijadikan saluran yang merapatkan jurang pendidikan yang dihadapi negara dasawarsa ini memandangkan potensi setiap individu harusalh dikembang dan dicungkil hingga ke akar umbi kerana siapa yang tahu dalam timbunan kaca terdapat belian yang beharga?
Kepentingan dasar pendemokrasian pendidikan sebagai asas dalam membasmi pengwujudan kelas sosial di sekolah. Di dalam satu ruang bilik darjah, bolah menempatkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kelas sosial yang berbeza. Kelas sosial pelajar selalunya dikaitkan dengan latar belakang status ekonomi keluarga pelajar tersebut. Pelajar yang lahir daripada golongan yang ibu bapanya mempunyai kerjaya yang professional akan mendapat perhatian yang lebih banyak dan adakalanya ditatang ibarat minyak penuh oleh pihak sekolah mahupun guru yang menjadi tenaga pengajar dan berperanan untuk menyalur ilmu kepada pelajar. Kerjaya professional ialah kerjaya yang  tergolong di bawah profesian perubatan seperti doktor, perundangan seperti peguam dan pendidikan seperti pensayarah.  Pelajar-pelajar yang berstatus sosial rendah seperti anak kepada pekerja buruh kasar pula akan diabaikan secara tidak lansung seperti kurang diberi perhatian dan pengajaran secara tidak bersungguh-sungguh. Secara tidak lansung di dalam ruang kecil yakni bilik darjah akan berlakunya ketidaksamaan proses pemberoleha ilmu dan pembelajaran. Dasar pendemokrasian pendidikan ini merupakan pembela nasib anak watan yang kurang bernasib baik dari aspek status sosial dan ekonomi ini. Layanan yang sama rata tanpa rasa berat sebelah kepada setiap pelajar haruslah dilakukan agar mereka akan memperolehi ilmu yang bermanfaat serta berkualiti seperti pelajar yang lain. Layanan yang tiada berbeza antara pelajar yang mepunyai status yang tinggi akan memupuk semangat yang tinggi dalam jiwa mereka untuk menuntut ilmu dan pelajar yang kurang berkemampuan akan mampu untuk duduka sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama pelajar yang mempunyai taraf sosial tinggi. Justeru itu, dasar pendemokrasian pendidikan mampu membasmi wujudnya kelas sosial di sekolah.
Dasar pendemokrasian pendidikan dalam menyamaratakan peratusan kemasukan pelajar ke Institut Pengajian Tinggi. Merujuk kepada kuota yang ditetapkan peratusan yang telah ditetapkan untuk menetapkan pelajar ke Institut Pengajian tinggi (IPTA) pelajar bumi putera mempunyai peratusan yang lebih tinggi dan berpeluang lebih cerah untuk dimasukkan kedalam mana-mana IPTA. Secara tidak lansung pengwujudan kuota ini telah menimbulkan sedikit diskriminasi terhadap peluang kepada pelajar bukan bumiputera dalam menikmati pendidikan. Peluang pendidikan seharusnya diberi kepada mana-mana pelajar tidak mengira bangsa, agama, warna kulit, geografi dan status sosial dalam mengecapi pendidikan. Sebaliknya penilaian kemasukan haruslah bergantung sepenuhnya kepada kelayakan akedemik dan kokurikulum. Penilaian yang lebih ketat sebegini secara tidak lansung akan meningkatkan kesedaran kepada kaum bumiputera untuk bersaing dengan lebih hebat seterusnya mengejutkan pelajar bumiputera yang acapkali lalai dan tidur dengan lena kerana sentiasa berada pada tahap “zon selesa”. Berpeganglah kepada pepatah “siapa yang berusaha dia akan Berjaya”. Keadilan dalam pemilihan kemasukan IPTA secara tidak lansung akan menyahut kepada seruan “Satu Malaysia” di mana rakyat Malaysia menjadi bersatu di bawah satu bumbung yang sama dan layanan yang sama dan tidak mempunyai perbezaan. Oleh itu, wujudnya dasar pendemokrasian pendidikan mampu menyamaratakan peratusan kemasukan pelajar ke IPTA di seluruh Malaysia.
Seterusnya, kepentingan dasar pendemokrasian pendidikan dalam memberikan pendidikan induksif kepada pelajar istimewa. Induksif berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang membawa maksud termasuk, merangkumi dan semua. Di bawah konteks pendidikan pula induksif bermaksud setiap individu tidak mengira normal, kelainan upaya, pintar berhak diberi peluang pendidikan umum. Setiap individu berpotensi dikembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu tidak mengira aspek sifat yang ada pada diri individu tersebut. Kanak-kanak yang mempunyai kelain upaya seperti cacat penglihatan haruslah ditempatkan dalam kelas bermasalah dan diberi program pendidikan khas oleh guru. Penyediaan pendidikan khas yang berterusan akan mampu melatih mereka yang kelainan upaya ini dengan kemahiran yang mencukupi kepada mereka untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Pendidikan haruslah melatih segenap individu yang merupakan modal insan negara secara total agar mereka mapu menjadi tulang belakang serta benteng yang kuat kepada negara. Memetik kata mantan perdana Presiden Indonesia, Soekarno, “berikan saya sepuluh orang remaja nescaya akan saya gegarkan dunia”. Dari petiakan kata-kata semangat oleh Soekarno ini dapat kita simpulkan betapa besar pundak tanggungjawab modal insan sebagai sumber kekuatan negara. Oleh itu, penggunaan sumber modal insan ini perlulah dimanfaatkan sepenuhnya.
Kepentingan yang terakhir sekali ialah, peranan dasar pendidikan untuk memberi bantuan kepada pelajar yang datang dari keluarga yang kurang berkemampuan. Modal budaya ialah satu aspek yang merangkumi keseluruhan latar belakang termasuk kebudayaan, ilmu pengetahuan, pembawaan dan kemahiran teknik yang ada pada diri setiap individu. Pelajar yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan secara tidak lansung akan mengalami masalah sekatan budaya. Sekatan budaya pula bermaksud halangan atau kekurangan modal budaya disebabkan faktor ekonomi individu itu sendiri. Ketidakmampuan dalam menyediakan kemudahan asa seperti, buku rujukan, buku latihan, majalah, kamus dan jurnal menjadikan pelajar tidak mampu untuk menguasai pelajaran dengan sepenuhnya. Kekangan faktor ekonomi ini juga secara tidak lansung boleh menutup minda pelajar kerana mereka tidak mempunyai kemudahan untuk membawa kea rah dunia globalisasi. Kekurangan ini akhirnya menjadikan mengalami sekatan budaya. Perlaksaan dasar pendemokrasian pendidikan haruslah menekankan dengan memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang ibu bapanya kurang berkemampuan. Penyediaan aspek bahan-bahan asas pembelajaran seperti alat tulis, baju dan buku sekolah haruslah dilakukan agar mereka boleh keluar dari konkongan minda tersepit di bawah kotak, kecil dan sempit. Justeru itu, perlaksaan demokrasi pendidikan mampu memberi bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk terus menimati pendidikan dan seterusnya mampu memecahkan masalah sekatan budaya yang dihadapi pelajar.
Cabaran Dalam Pelaksanakan Dasar Pendemokrasian Pendidikan
Sekiranya diteliti terhadap rangka kepentingan dasar pendemokrasian pendidikan ini tidak akan terlihat sedikit cela terhadap niat murni untuk melahirkan modal insan bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan namun harus dilihat darpada propekstif cabaran yang bakal ditempuhi kelak.
Pertamanya, diteliti dari sudut cabaran kewangan dan kemudahan pengendalian dalam melaksakan pendemokrasian terhadap pelajar luar bandar dan bandar tanpa mengira dari aspek geografi untuk mengelakkan wujudnya jurang pendidikan yang terlalu tinggi. Seperti yang diketahui bahawa kos dalam penyelanggaran untuk mewujudkan kemudahan dan prasarana di sekolah bandar adalah memerlukan kos yang lebih murah berbanding dengan sekolah luar bandar. Kos penyelenggaraan yang tinggi ini juga disebabkan oleh kekangan faktor geografi. Kawasan pendalaman yang mempunyai masalah pengangkutan seperti masih menggunakan jalan air sebagai perhubungan, jalan raya yang belum siap sepenuhnya mmembawa kepada kesukaran untuk mengangkut peralatan untuk pembianaan infrsruktur serta kemudahan yang mencukupi kepada pelajar. Disebabkan faktor kesukaran dalam pengangkutan menyebabkan kerajaan perlu menyediakan bajet yang tinggi untuk satu projek bagi membuat satu kemudahan infrastuktur seperti menyediakan lebih banyak banggunan agar murid-murid lebih selsesa belajar.
 Selain daripada itu, faktor geografi juga menymbang kepada kurangnya kemasukan tenaga pengajar yang mahir ke kawasan pendalaman terutamanya guru wanita. Acapkali didengari di media massa samada media cetak seperti surat khabar, majalah, mahupun media elektronik seperti televisyen dan radio yang menceritakan tentang seorang guru maut dibunuh, dirogol dan bunuh dan tidak kurang juga yang meninggal dunia disebabkan lemas. Isu-isu seperti ini menjadikan para guru tidak berani untuk menagajar ke pendalaman memandangkan kepada pemasalahan yang membabitkan nyawa bak kata pepatah “hilang duit boleh dicari hilang nyawa tiada gantinya”. Pertaruhan nyawa acapkali melunturkan semangat para guru terutamanya guru-guru baru terus mengajar di pendalaman. Masalah kesukaran dalam mencari makanan semakin melunturkan semangat guru untuk mengajar di dalam “hutan belantara” dan lebih memilih bandar yang di hujani dengan banggunan pencakar langit dipenuhi pelbagai kemudahan. Justeru itu, penghasilan guru yang mempunyai komitmen tinggi serta semangat sedia menghadapi pelbagai cabaran perlulah dilakukan agar tenaga pengajar mahir mampu dihantar di sekolah pendalaman.
Cabaran yang seterusnya dalam perlakasanaan pendemokrasian pendidikan ialah tahap kesedaran ibu bapa pelajar sendiri terhadap pendidikan. Kebanyakkannya, pelajar yang lahir daripada keluarga yang berteraf sosial tinggi mempunyai pengetahuan serta kesedaran yang lebih tinggi terhadap pelajaran berbanding ibu bapa yang mempunyai taraf sosial yang rendah. Contohnya, semasa penyemakkan kertas ujian pelajar, guru selalunya akan lebih berhati-hati dalam menyemak kertas jawapan pelajar yang ibu bapanya mempunyai pendidikan yang tinggi kerana sebarang kesilapan atau kecuaian yang dilakukan oleh guru akan memberi impak serta padah kerana setiap kecuaian akan dipertikaikan oleh ibu bapa mereka dan akhirnya kepercayaan mereka tehadap kemampuan guru akan hilang. Secara tidak langsung wujudnya sedikit berat sebelah kerana sekiranya berlaku kesilapan kertas jawapan pelajar yang ibu bapanya kurang kesedaran tentang kepentingan pendidikan ibu bapa mereka tidak akan mempertikaikan kerana percaya sepenuhnya terhadap kreadibiliti seorang guru. Selain itu juga, guru akan menjadi pesalah tegar sekiranya gagal untuk memberi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan awam. Sekiranya keadaan ini berterusan nescaya demokrasi pendidikan sukar untuk di laksanakan. Oleh itu, pentingnya penerapan kepentingan ilmu kepada ibu bapa agar mereka memberi perhatian lebih terhadap pendidikan anak-anak mereka.
Sistem kuota juga menjadi batu penghalang dalam melaksanakan dasar pendemokrasian pendidikan. Di negara Malaysia kebiasaanya akan meletakkan kuota dalam menyekat peratus kemasukan samada kuota kemasukan ke IPTA atau pemilihan kemasukan ke dalam Sektor Perkhidamatan Awam. Kewujudan sistem kuota ini secara tidak lansung akan menyekat pendemokrasian terhadap hak sama rata serta peluang dalam mendapatkan perkhidmatan pendidikan bermutu. Sistem kuota ini berasaskan kepada perlembagaan hak-hak keistimewaan bumi putera yang tidak boleh disangkal mahupun digubal demi melindungi hak keistimewaan bumi putera. Sementelah mengetahui bahawa ketidakmampuan kaum bumiputera dalam mengatasi kaum bukan bumiputera menyebabkan kepentingan sistem kuota untuk memastikan kaum bumi putera boleh mndapat tempat dalam IPTA dan mengecapi pendidikan ke aras yang lebih tinggi. Selain daripada itu, untuk mengelakkan IPTA dimonopoli oleh kaum bukan bumiputera menjadikan peranan kuota pemilihan ini sangat penting untuk terus mengangkat dan menjulang kaum bumi putera agar mampu menjadi pelapis negara yang berguna. “Melayu mudah lupa” seperti yang pernah diperkatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohammad, menyebabkan kaum bumi putera perlu dibimbing dengan sebaiknya agar mampu bersaing secara sihat dan sama rata dengan rakyat bukan bumi putera.
Pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan menjadi penghalang daripada memberi pendidikan yang induksif kepada pelajar istimewa. Jika dilihat kepada sistem pendidikan yang terlalu menekankan aspek kecermelangan dalam peperiksaan awam menjadikan nilai pendidikan sebenar seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan sukar untuk dicapai. Pelajar diajar menghafal ilmu untuk diluahkan dalam peperiksaan awam yang akan dihadapi tanpa mengetahui nilai sebenar terhadap penghayatan ilmu pengetahuan. Kegairahan dalam melahirkan pelajar bijak menghafal menyebabkan pelajar istimewa keupayaan selalu disisihkan di dalam pendidikan. Walaupun tidak dapat disangkal bahawa kerajaan telah membina sekoalah khas namun bilangan sekolah khas yang dibina ini terlalu sedikit dan selalunya hanya terdapat satu sekolah untuk satu negeri. Bagaimana pula nasib mereka nun jauh di pendalaman yang mempunyai anak yang kelainan upaya atau masalah keupayaan lain? Akhirnya pelajar khas ini hanya ditempatkan disekolah biasa yang tidak mempunyai kelengkapan peralatan mengajar dan guru yang mahir. Guru di sekolah biasa pula tidak dapat menunmpukan perhatian terhadap pelajar khas kerana kurang kemahiran dan juga terlalu sibuk untuk menyiapkan pelajar dengan bekalan untuk menghadapi peperiksaan awam. Akhirnya pelajar tersebut terus terpinggir dan ditindas di dalam kelas. Kurangnya perhatian guru terhadap pelajar khas kerana terlalu memnumpukan perhatian terhadap kecemerlangan peperiksaan awam menjadikan sukar untuk mencapai demokrasi pendidikan.
Nilai kejujuran pihak sekolah, guru, dan ibu bapa dalam melaksanakan bantuan terhadap pelajar. Pertama sekali kita melihat dari aspek nilai kejujuran pihak sekolah dan guru dalam melaksanakan pemilihan pelajar yang memerlukan bantuan. Kesibukan yang dirasakan oleh pihak sekolah dan guru menjadikan mereka mengambil jalan pintas dengan membuat pemilihan secara rambang tanpa menyelidiki tahap kelayakan sesuai seperti yang diminta untuk memenuhi kriteria kelayakan menerima bantuan. Hasilnya, kebanyakkan pelajar yang berkemampuan mendapat bantuan dan pelajar yang memerlukan tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Contohnya pemberian komputer riba “Satu Malaysia”, oleh kerana banyak pelajar yang diminta untuk penerimaan kemudahan tersebut jadi pemilihan hanya dilakukan secara rambang sahaja. Hasilnya, pelajar yang mempunyai keluarga taraf ekonomi tinggi akan mempunyai dua komputer riba dalam masa yang sama. Secara tidak lansung, berlaku pembaziran dan pelajar yang tidak mampu berterusan tidak mempunyai kemudahan seperti ini. Nilai kejujuran pada ibu bapa pula ialah kejujuran dalam borang pengisian maklumat diri pelajar terutamanya dari aspek pendapatan bulanan. Disebabkan ibu bapa tidak bekerja dibawah kerajaan jadi mereka mengurangkan anggaran pendapatan bulanan untuk mendapatkan sebarang bantuan kerajaan. Jadi walaupun terdapat komitmen dan kejujuran yang tinggi oleh pihak sekolah, tetapi ketidak adilan turut berlaku kerana berlakunya ketidakjujuran dalam pengisian borang maklumat diri pelajar. Oleh itu nilai kejujuran amat penting untuk wujudkan pendemokrasian pendidikan.
Implikasi Kegagalan Dalam Melaksanakan Dasar Pendemokrasian Pendidikan
Kegagalan dalam pelaksanaan pendemokrasian pendidikan akan membawa impak negatif yang besar terhadap inidividu, masyarakat dan negara sementelah meneliti dan memahami bertapa pentingnya dasar pelaksanaan pendemokrasian pendidikan. Implikasi kegagalan perlaksanaan dapat dikupas dan dipecah kepada tiga komponen terbesar iaitu, individu, masyrakat dan negara.
Dari prospektif impak kepada individu merujuk kepada aspek pelajar. Impak terbesar terhadap implikasi kegagalan dalam melaksanakan pendemokrasian pendidikan ialah sukarnya untuk menghasilkan modal insan berkualiti dan beminda kelas pertama. Ketiadaan peluang dan hak yang sama rata dalam mngecapi pendidikan akan mengurang pengcungkilan bakat serta potensi sebenar pada murid tersebut. Pelajar merupakan modal insan yang paling berharga dan bakal menjadi tiang serta tonggak utama peneraju negara. Sekiranya pelajar tidak diberi dan dilatih dengan ilmu serta kemahiran yang mencukupi mereka berkemungkinan menyumbang kepada peratus yang beban yang terpaksa ditanggung negara. Kurangnya penerapan pendidikan akan menggalakan mereka terkancah dalam gejala tidak sihat seperti merompak, mencuri, menghisap dadah dan sebagainya. Jika situasi ini berlaku, negara akan kekurangan modal insan yang berguna dan menyumbang kepada generasi pelapis pemimpin negara Malaysia. Namun apa yang berlaku kepada negara sekiranya lebih banyak rakyat pelapis tidak mempunyai ilmu mencukupi ini? Adakah mereka mampu menjadi tonggak utama kekuatan negara?
Perspektif masyarakat pula menyumbang kepada implikasi yang besar sekiranya kegagalan dalam perlaksaan penemokrasian pendidikan. Pertama sekali dilihat dari sudut pengekekalan ikatan perpaduan. Seperti yang diketahui, bumiputera terdiri daripada orang melayu dan orang asli dan orang bukan bumiputera pula ialah terdiri daripada kaum india dan cina. Pendidikan pula merupakan satu tali yang menjadi penghubung kepada ikatan perpaduan kerana hanya melalului pendidikan perpaduan dapat diterapkan. Semangat patriotism dapat dibina dan dikukuh melalui pendidikan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Sekiranya pendemokrasian pendidikan sukar untuk diterpakan ini bermaknsa masih terdapat jurang komunikasi antara kaum dan seterusnya jika modal insan tanpa nilai perpaduan yang utuh dilahirkan nescaya sukar untuk mengekalkan ketamadunan seperti sekarang memandangkan bangsa Malaysia yang pelbagai. Pentingnya penerapan dasar pendemokrasian pendidikan dilaksanakan agar tiada jurang dalam perpaduan.
Implikasi dari aspek masyarkat yang berada di luar bandar tetap ketinggalan dalam aspek kepentingan ilmu pengetahuan. Sekiranya masyarakat luar bandar tidak mendapat pendedahan tentang pendidikan mereka akan terus diabaikan dalam dunia semakin maju ini. Kurangnya pendedahan ilmu akan mengurangkan tahap kecekapan kemahiran mereka dalam melakukan sebarang kerja. Masyarakat minda kelas pertama juga sukar untuk diwujudkan kerana tiadanya ilmu pada mereka dan masalah budaya tersekat juga akan terus menular kerana tiada kesedaran dan pendedahan peri penting ilmu. Masyarakat akan terus mundur kerana tidak berlaku sebarang transormasi terhadap minda yang mempengaruhi segenap aspek, cara hidup, pembawaan diri, pencarian ekonomi dan sebagainya. Masyarakat ini kakan tetap menjadi beban tanggunangn negara kerana tidak mampu mengangkat diri sendiri natijah dari kekurangan pendidikan. Justeru itu, pelaksanaan dasar pendemokrasian pendidikan harus dilaksanakan untuk megurangkan beban negara
Melihat dari sudut implikasi terhadap negara ialah kegagalan mencapai misi kudsi negara maju dan wawasan 2020. Pembentukan modal insan yang berguna bermula dari penglahiran masyarakat minda kelas pertama. Penglahiran masyarakat minda kelas pertama bermula dari aspek pemerolehan ilmu indidvidu. Sekiranya berlauku kegagalan dalam melahirkan masyarakat minda kelas pertama yang dihasilkan daripada pembelajaran yang ifektif dan berkesan. Sekiranya terdapat pelajar yang tidak mendapat peluang mengecapi peluang pendidikan yang bermutu perkembangan minda dan potensi mereka sukar untuk dibentuk dengan sebaiknya kerana tidak berlaku pengembngn potensi. Justeru itu dalam hasrat mengapai negara maju, pembentukan minda melalui pendidikan berterusan haruslah dilakukan.
Kesimpulanya, dasar pelaksanaan Pendemokrasian Pendidikan merupakan asas kepada generatif dalam melakukan transformasi penghasilan pendidikan yang lebih berkesan, adil, dan saksama dalam aspek hak dan peluang penyediaan peluang mengcapi pendidikan yang bermutu. Seiring dengan pelaksanaan akta pengwajiban ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah merupak satu dari cara Kementerian Pendidikan dalam memastikan setiap individu dibekalkan dengan pendidikan yang berkualiti. Penekanan kepada kesedaran kerajaan Malaysia tentang peri pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan selalunya menjadi satu tonggak yang sentiasa diutamakan. Mengambil daripada tauladan Perang Dunia Kedua, apabila Jepun telah hancur menjadi debu setelah bandaraya utamanya Hiroshima dan Nagaski telah dibom oleh pihak Amerika. Namun kini negara Jepun jauh maju dan membangun kerana mereka turut menekankan aspek kepentingan pendidikan. Justeru itu, negara Jepun haruslah dijadikan satu entiti mithali atau satu aras ukuran dalam mencapai wawasan 2020.

No comments:

Post a Comment